جذب یک میلیون گردشگر در کانادا طی یک هفته

کانادا برای اولین بار از زمان پاندمی کرونا تا کنون در عرض یک هفته بیش [...]