آشنایی با بانک‌های کانادا و نحوه افتتاح حساب

داشتن حساب بانکی یکی از مهم‌ترین الزامات پس از مهاجرت به کانادا است و ما [...]